Protektor SA - Wezwanie do sprzedaży akcji

Oświadczenie

 1. Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej.
 2. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Protektor S.A. ogłoszonego przez Luma Holding Limited w dniu 6 września 2018 r. (występującego również w charakterze podmiotu nabywającego akcje Protektor S.A. w ramach tego wezwania – dalej jako: „Wezwanie”) zawarte są bezpośrednio w ogłoszeniu o tym Wezwaniu, a także w komunikacie o zmianach w treści Wezwania z dnia 2 października 2018 r.
 3. Informacje zawarte na niniejszej stronie ani łącznie, ani każda z osobna, nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
 4. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną powinien:
  • dokonać własnej oceny warunków Wezwania oraz ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem akcji Protektor S.A. w ramach Wezwania na podstawie wszystkich informacji dostępnych publicznie, w tym udostępnionych przez Luma Holding Limited i przez Protektor S.A.;
  • rozważyć możliwość uzyskania porady prawnej lub inwestycyjnej od licencjonowanych, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę, profesjonalnych doradców, jeżeli okaże się to pomocne w celu podjęcia właściwej decyzji.
 5. Decyzja dotycząca sprzedaży akcji Protektor S.A. w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją każdego inwestora.

Informacje o wezwaniu ogłoszonym 6 września 2018 roku przez Luma Holding Limited na akcje spółki Protektor po cenie 5,00 zł

(uwzględniające komunikat zmieniający warunki tego wezwania z dnia 2 października 2018 r.)

 1. Termin ogłoszenia Wezwania

  6 września 2018 r.

 2. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

  26 września 2018 r.

 3. Termin zakończenia przyjmowania zapisów

  16 października 2018 r.

 4. Akcje będące przedmiotem Wezwania

  Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Protektor S.A. ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r. przez Luma Holding Limited, którego warunki uległy modyfikacji na podstawie komunikatu z dnia 2 października 2018 r. (dalej „Wezwanie”) jest łącznie 6.296.150 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534 (dalej „Protektor” albo „Spółka”), o wartości nominalnej 0,50 zł każda (dalej „Akcje”).

  Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod kodem ISIN: PLLZPSK00019.

 5. Wzywający / Podmiot Nabywający Akcje w Wezwaniu

  Firma: Luma Holding Limited dalej „Wzywający” lub „Nabywający”
  Siedziba: St. Julians, Malta
  Adres: Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ 4010

 6. Dom Maklerski pośredniczący w Wezwaniu

  Podmiotem Pośredniczącym w ramach Wezwania jest mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku (dalej „mBank”).

  Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane we wskazanych punktach usług maklerskich mBanku.

 7. Planowany dzień zawarcia transakcji na GPW

  19 października 2018 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów).

 8. Planowany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW

  22 października 2018 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów).

 9. Cena, po jakiej Wzywający będzie nabywać Akcje

  5,00 zł (słownie: pięć złotych)

 10. Minimalna liczba Akcji objętych zapisami w Wezwaniu, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji w ramach Wezwania

  3.296.444 Akcje, reprezentujące 3.296.444 głosów na WZ Spółki, stanowiących 17,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 17,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 11. Liczba Akcji, jaką Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania

  Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania (wspólnie z podmiotem zależnym posiadającym akcje Spółki – Luma Investment S.A.) łącznie 12.554.256 Akcji, reprezentujących 12.554.256 głosów na WZ Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 12. Sposób odpowiedzi na Wezwanie

  1. Akcjonariusz posiadający akcje w mBanku

   Składa w domu maklerskim mBanku dyspozycję blokady Akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

  2. Akcjonariusz posiadający akcje w innym domu maklerskim niż mBank

   Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży Akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w punkcie usług maklerskich mBanku (wskazanym w Wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż Akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.

Wszystkie formularze (dyspozycja blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania) są dostępne w biurach maklerskich oraz w mBanku.

Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiedzą pracownicy mBanku pod numerem telefonu: +48 (22) 33 22 016.

Dokumenty:

Powyższa publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Wezwania pochodzące od Wzywającego zawarte są w ogłoszeniu z dnia 6 września 2018 r. oraz komunikacie zmieniającym z dnia 2 października 2018 r.